Jak zapłacić mandat karny

Jak zapłacić mandat karny

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi problemów z opłatą mandatu karnego nałożonego przez Policję, przedstawiamy krótki poradnik jak krok po kroku uregulować należność z tytułu grzywny nałożonej mandatem karnym.

Od 1 stycznia 2016 r. wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym (nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe, Straże Miejskie i Gminne), nałożonym od tego dnia, należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole nr : 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000.

Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GRZYWIEN

Dokonując wpłat z wykorzystaniem systemów bankowości online (samodzielnie) lub w placówkach podmiotów umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki) ważne jest, aby :

 1. W polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY,
 2. W polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego.
 

Rys. 1. blankiet mandatu

 

Przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku w zakładce zatytułowanej np. „przelew podatkowy", „przelew do urzędu skarbowego", „Przelew US".

W przypadku dokonywania płatności z rachunku bankowego zagranicznego należy wpisać:

 • SWIFT (BIC): NBPL PLPW
 • IBAN: PL
fotografia

Rys. 2. Widok przykładowego formularza przelewu internetowego.

 

JAK ZAPŁACIĆ MANDAT PRZEZ INTERNET – KROK PO KROKU?

 1. Logujemy się do swojej bankowości internetowej
 2. Wybieramy przelew do Urzędu Skarbowego
 3. Symbol formularza: MANDATY
 4. Miejscowość urzędu skarbowego: Opole
 5. Nazwa organu podatkowego: Pierwszy Urząd Skarbowy
 6. Wpisujemy kwotę z mandatu
 7. Typ identyfikatora: numer PESEL
 8. Okres rozliczenia: zostawiamy puste pole
 9. Identyfikacja zobowiązania: wskazujemy serię i numer mandatu
 10. Zatwierdzamy przelew.

Uwaga: przed wysłaniem przelewu warto sprawdzić aktualność numeru konta bezpośrednio na stronie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Numer konta jest dodatkowo wskazany na odcinkach A i B wystawionego mandatu karnego.

POUCZENIE

Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego (art. 97 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Mandat karny zaoczny staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym terminie i miejscu. Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego. Mandat karny uiszczany w gotówce staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył.

Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 100 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Grzywna nałożona mandatem karnym zaocznym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty wystawienia mandatu (art. 98§ 5 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Uiszczający grzywnę w urzędzie pocztowym lub w banku ponosi koszty opłat manipulacyjnych.

W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem karnym zaocznym organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia (art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Powrót na górę strony